การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต (Business Continuity Plan) ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์หน้านี้
        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ให้แก่หน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการจัดประชุมส่วนราชการระดับกรม เมื่อวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2563

        ในการประชุมดังกล่าว นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และนางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนฯ โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงการดำเนินภารกิจภาครัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะประสบภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง 


กลุ่มการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ