รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) เป็นประธานการประชุมทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) เป็นประธานการประชุมทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... โดยมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกันดังนี้

         1. ประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการขอให้มีกองทัพภาคและทัพเรือภาคอยู่ใน ก.บ.ก. ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากยังขาดความชัดเจนในประเด็นเหตุผลของความจำเป็น และข้อดีของการมีกองทัพภาค และทัพเรือภาคใน ก.บ.ก. และโครงสร้างหัวหน้าของกองทัพภาคและทัพเรือภาคที่จะมาเป็นผู้แทนใน ก.บ.ก. คือใคร และให้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้ สมช. เพื่อเตรียมชี้แจงในการประชุมหารือครั้งต่อไป

         นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. หารือเพิ่มเติมประเด็นในกรณีที่จังหวัดมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ จะกำหนดไว้ในองค์ประกอบของ ก.บ.จ. หรือไม่ ความเห็นที่ประชุม มท. เห็นด้วยที่จะกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ เป็นองค์ประกอบของ ก.บ.จ. เนื่องจากการให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการจะได้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

         2. ประเด็นข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ
สำหรับประเด็นการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และประเด็นหน้าที่และอำนาจของ ก.บ.บ. ทีมบูรณาการเห็นควรคงเดิมตามร่างฯ ส่วนประเด็นเรื่องของการรายงานผลสัมฤทธิ์และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรปรับเนื้อหาให้จังหวัดรายงานตามแนวทางของสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงบประมาณยกร่างปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ