ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ

แชร์หน้านี้

ข้อมูลศูนย์บริการร่วมภาครัฐ

1. ศูนย์บริการประชาชน

         เป็นส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีช่องทางการติดต่อ ได้แก่

          1.1 โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร)
          1.2 เว็บไซต์ www.1111.go.th
          1.3 โมบายแอปพลิเคชัน “PSC 1111” (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple App Store และ Google Play Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
          1.4 ตู้ ปณ. 1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)
          1.5 เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)) 

2. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

         ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครบทุก 76 จังหวัด ตามคำสั่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมมีช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์สายด่วน 1567 ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ เว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th/ เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

ลำดับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เว็บไซต์ในการติดต่อ โทร (สำนักงาน)
1 จังหวัดกระบี่ http://krabi.thailocallink.com/division/cate/6 07561 2227
2 จังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanchanaburi.go.th/au/damrongt/index.php 03451 1349
3 จังหวัดกาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/damrongtham.kalasin 04361 6927
4 จังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaengphet.go.th/damrongdhama/

05570 5154

5 จังหวัดขอนแก่น https://damrongdhamakk.go.th/ 04323 4384
6 จังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.go.th/damrongtham/ 03932 8333
7 จังหวัดฉะเชิงเทรา https://sites.google.com/view/1567cco 03851 3259
8 จังหวัดชลบุรี http://damrongdham.chonburi.go.th/webdamrongdham/main/web_index 05641 1139
9 จังหวัดชัยนาท https://th-th.facebook.com/damrongthamchainatcenter 05641 1139
10 จังหวัดชัยภูมิ http://www.chaiyaphum.go.th/page_other/damrong.php 04481 1665
11 จังหวัดชุมพร http://www.chumphon.go.th/petition/web/ 07757 0355
12 จังหวัดเชียงราย http://www.chiangrai.net/damrongthum/ 05315 0181
13 จังหวัดเชียงใหม่ http://123.242.165.6/petition/web/ 05311 2704
14 จังหวัดตรัง http://www.trang.go.th/damrongtham/ 07521 7144
15 จังหวัดตราด http://www.trat.go.th/dumrong/ 03952 5741
16 จังหวัดตาก http://www.takdamrongtham.go.th/ 05551 2151
17 จังหวัดนครนายก http://www.nakhonnayok.go.th/domrongtum/ 03731 1325
18 จังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th/complain 03434 0157
19 จังหวัดนครพนม http://www2.nakhonphanom.go.th/news/detail/369 04251 1513
20 จังหวัดนครราชสีมา https://www2.nakhonratchasima.go.th/complain/showList?cid=3 04425 9999
21 จังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/n_damrongtham2.php 07534 8028
22 จังหวัดนครสวรรค์ http://123.242.166.4/damrongtham/ 05680 3601
23 จังหวัดนนทบุรี http://www.nonthaburi.go.th/dumrongtum/index.html 02580 8726
24 จังหวัดนราธิวาส http://www.narathiwat.go.th/dumrongtham/ 07364 2657
25 จังหวัดน่าน https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน-608583562673098/
05471 6467
26 จังหวัดบึงกาฬ http://www.buengkan.go.th/index.php/2020-12-15-10-54-57/2013-06-16-13-59-22.html 04249 2500
27 จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.buriram.go.th/web3/

04466 6864

28 จังหวัดปทุมธานี http://www.pathumthani.go.th/damrongtham/index.html 02581 7043
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.prachuapkhirikhan.go.th/dcop/ 03260 3943
30 จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th/damrongtum/ 03745 4436
31 จังหวัดปัตตานี http://www.pattani2018.pattani.go.th/complain 07333 7517
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/ayudamrong/frontpage 03534 5689
33 จังหวัดพะเยา http://phayao.go.th/2020/ 05444 9375
34 จังหวัดพังงา http://www.phangnga.go.th/main/index.php/th/damrong-home 07648 1426
35 จังหวัดพัทลุง http://www.phatthalung.go.th/old/damrongtham/index.php 07461 4130
36 จังหวัดพิจิตร http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/damrongtamphichit 05661 5763
37 จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th/damrongtham.html 05552 2444
38 จังหวัดเพชรบุรี http://www.phetchaburi.go.th/damrongdhama/ 03240 1163
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.phetchabun.go.th/complaint/index.php 05672 9735
40 จังหวัดแพร่ http://www.damrongthamphrae.com/ 05453 1007
41 จังหวัดภูเก็ต http://123.242.171.10/Damrongtham/w_index.php 07621 3203
42 จังหวัดมหาสารคาม http://www.mahasarakham.go.th/petition/web/ 04377 7298
43 จังหวัดมุกดาหาร http://www.mukdahan.go.th/damrongtham/muk.php 04261 4777
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน http://drd.maehongson.go.th/ 05361 3007
45 จังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th/web/damrongtham.html 04571 2518
46 จังหวัดยะลา http://www.yala.go.th/subdomain/damrongtham/ 07320 3800
47 จังหวัดร้อยเอ็ด http://dham.roiet.go.th/ 04351 9427
48 จังหวัดระนอง http://www.ranong.go.th/damrongtham/index.html  07780 0178
49 จังหวัดระยอง http://jigsawinnovation.com/project/rayongweb/department/detail/61 03869 4042
50 จังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/ 03233 2062
51 จังหวัดลพบุรี
http://www.lopburi.go.th/damrongtham/ 03677 0134
52 จังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/dumrong/
05435 1211
53 จังหวัดลำพูน https://www.lamphun.go.th/th/complaint 05356 0506
54 จังหวัดเลย http://loei.go.th/loei_dumrongdahma/rongtook_new.php 04281 5092
55 จังหวัดศรีสะเกษ http://www.sisaket.go.th/damrongdhama/ 04561 4545
56 จังหวัดสกลนคร http://www.sakonnakhon.go.th/damrongtham/ 04271 2094
57 จังหวัดสงขลา http://www.damrongthamsongkhla.go.th/frontpage 07432 1563
58 จังหวัดสตูล https://damrongthamsatun.blogspot.com/ 07472 4404
59 จังหวัดสมุทรปราการ http://www.samutprakan.go.th/damrongtham/ 02702 5021
60 จังหวัดสมุทรสงคราม http://www.samutsongkhram.go.th/DRT/ 03471 1678
61 จังหวัดสมุทรสาคร http://www.samutsakhon.go.th/index.php/component/content/article/
9-uncategorised/101-2014-01-11-03-19-10
03441 1251
62 จังหวัดสระแก้ว http://www.sakaeo.go.th/petition/web/ 03742 5575
63 จังหวัดสระบุรี http://www.saraburi.go.th/web2/complain 03623 0347
64 จังหวัดสิงห์บุรี http://www.singburi.go.th/damrongtham/ 03650 7444
65 จังหวัดสุโขทัย https://www.facebook.com/sukhothaidrt1567 05561 6053
66 จังหวัดสุพรรณบุรี https://th-th.facebook.com/1567spb/ 03553 5377
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://123.242.172.6/dumrong/ 07720 6683
68 จังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/dt/ 04451 2575
69 จังหวัดหนองคาย http://202.28.118.8/nk2015/web/document/index?id=27 04242 3923
70 จังหวัดหนองบัวลำภู http://1567.nongbualamphu.go.th/ 04231 6680
71 จังหวัดอ่างทอง http://www.angthong.go.th/damrongtham/ 03561 1713
72 จังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnatcharoen.go.th/damrongtham/ 04552 3176
73 จังหวัดอุดรธานี https://www.facebook.com/damrongdhamaudonthani/ 04222 1890
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/damrongtamcenter/?hc_ref=ARS8hTVZeSH_
VRXLJi3oixqSUFk6ckR95G6Ephic_7lAr5dd2CY16I2jIgFCzK2ytCU&fref=nf&__tn__=kC-R
05541 3616
75 จังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaithani.go.th/damrongdhama/ 05657 1393
76 จังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/ 04534 4664

3. ศูนย์บริการร่วมกระทรวง 15 แห่ง

ลำดับ กระทรวง เว็บไซต์
1 กระทรวงแรงงาน https://counterservice.mol.go.th/
2 กระทรวงคมนาคม https://www.facebook.com/motsc
3 กระทรวงยุติธรรม

https://www.moj.go.th/home-jsl
https://www.facebook.com/ServicelinksMOJ/about/

4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

http://www.mcs.most.go.th/eServiceslinks/index.php
http://www.ops.go.th/main/index.php/edocument/finance/143-2009-08-24-10-06-23

5 กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-service/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%
99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%
E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%
B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html
6 กระทรวงพลังงาน

https://energy.go.th/2015/servicelink/

7 กระทรวงสาธารณสุข http://ictapp.moph.go.th/servicelink/index.php?page=vision
8 กระทรวงศึกษา http://www.1579.moe.go.th/1579/
9 กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th/servicelink/index.php
10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://slc.mnre.go.th/th/about/content/395

11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/service_link-about-about
12 กระทรวงการคลัง http://www1.mof.go.th/home/service_link/
13 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=180

14 กระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/1765culture/
http://www.c-me.go.th

15 กระทรวงมหาดไทย http://mahadthai.com/coservices/webnew/

4. ศูนย์บริการร่วมระหว่างหน่วยงาน

     ประเภทงานบริการ
: เป็นงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รวมศูนย์การให้บริการ ณ จุดเดียว โดยประเภทงานบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน เช่น
งานบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ
ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์บริการร่วมระหว่างหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1
โซนจิวเวอรี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
บริเวณอาคาร A ชั้น 2 โทร 0-2108-6000
3 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(One Start One Stop Investment Center: OSOS)

ชั้น 28 อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ โทร 0-2209-1100

ภาคเหนือ
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต
โทร 053-259-063

2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดลำปาง

ชั้น 1 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง
โทรศัพท์ 054-224-001

3

ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
จังหวัดลำพูน

ชั้น 2 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดชัยภูมิ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดชัยภูมิ
โทร 044-812-405
2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ชั้น G โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
อำเภอเมืองฯ สาขาเซ็นทรัลโคราช
โทร. 044-370-055
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
โทร 044-001-555

3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ชั้นใต้ดินล๊อปบี้ B2 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โทร 044-288-033
4 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี-ร้อยเอ็ด
โทร 043-624-166

5 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดศรีสะเกษ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดศรีสะเกษ
โทร  045-614-061
6 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี โทร 045-355-332
7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ชั้น 2 (โซน E Center) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี โทร 042-110-555

ภาคกลาง
1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา  จังหวัดนครปฐม

ชั้น 2 โซนแฟชั่นพลัส. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดนครสวรรค์  โทร 056-226-032
3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 โซน Fashion plus ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า  เวสต์เกต โทร 0-2580-0726
4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
โทร 080-016-3468
5 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
จังหวัดนนทบุรี
ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
6 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

บริเวณชั้นใต้ดิน ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
โทร 0-2992-6165-6

7 ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โทร 02 150 9266
8 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดปทุมธานี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดปทุมธานี
โทร 0-2529-4332
9 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์ตร้า
โทร 055-258007

10 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ โทร 064-068-5141
11 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

บริเวณชั้น 2 โซน E – Center ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ภาคตะวันออก
1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ่ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ่ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง โทร 038-620-282
ภาคตะวันตก
1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาตาก จังหวัดตาก
บริเวณศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน
โทร 032-513-784
ภาคใต้
1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดตรัง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดตรัง
โทร 075-581-977
2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดภูเก็ต
โทร 076-612-633
3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา