สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนา ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไป

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนา ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไป ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนราชการในระยะต่อไป เพื่อให้ ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. ทุกคณะ นำไปเป็นหลักในการพัฒนาระบบราชการแต่ละมิติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

         โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกคณะมุ่งเน้นการคิดสิ่งใหม่ให้กับระบบราชการ นำระบบดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น (Easier) รวดเร็วขึ้น (Faster) และมีค่าใช้จ่ายถูกลง (Cheaper) เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

         ซึ่งการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) การทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและราชการระบบเปิด (Open Government) รวมทั้งต้องสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ ให้เข้ามาใช้บริการภาครัฐที่ รวมถึงแจ้งปัญหา/อุปสรรคที่พบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และควรจะต้องสื่อสารในภาคราชการด้วยกันเอง เพื่อให้นำนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อไป

         จากนั้นประธาน อ.ก.พ.ร. ทั้ง 12 คณะ ได้นำเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่

         1. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต โดยท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์
         2. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ โดยท่านทศพร ศิริสัมพันธ์
         3. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยท่านวรากรณ์ สามโกเศศ
         4. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยท่านธงทอง จันทรางศุ
         5. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยท่านรื่นวดี สุวรรณมงคล
         6. อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) โดยท่านกอบศักดิ์ ภูตระกูล
         7. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม โดยท่านบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
         8. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยท่านไมตรี อินทุสุต
         9. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยท่านปรัชญา เวสารัชช์
         10. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ โดยท่านสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
         11. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยท่านปกรณ์ นิลประพันธ์
         12. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ โดยเลขาธิการ ก.พ.ร.

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รายงานสรุปประเด็นจากการสัมมนาต่อ ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. ต่อไปกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ