คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 5

แชร์หน้านี้

1.
นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
3.
นางวารุณี ปรีดานนท์ อนุกรรมการ
4.
นายวีระ วีระกุล อนุกรรมการ
5.
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ