คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 7

แชร์หน้านี้

1.
นายมนัส แจ่มเวหา ประธานอนุกรรมการ
2. นายกฤษฎา บุณยสมิต อนุกรรมการ
3.
นายจิระศักดิ์ คณานุกูล อนุกรรมการ
4.
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค อนุกรรมการ
5.
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ