รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แชร์หน้านี้

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นกฎหมายกลางที่ช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น (Easier) รวดเร็วมากขึ้น (Faster) และมี ภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลง (Cheaper) โดยที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ครบ 5 ปีแล้ว และ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินการทบทวนกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัตดังกล่าว จึงขอเผยแพร่ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้