คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

แชร์หน้านี้

1.
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พรายพล คุ้มทรัพย์ อนุกรรมการ
3.
นางวนิดา สักการโกศล อนุกรรมการ
4.
นายอมรวิชช์ นาครทรรพ อนุกรรมการ
5.
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
นางอารียรัศมิ์ ทีฆะพันธุ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ