คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 4

แชร์หน้านี้

1.
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อนุกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
4.
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร อนุกรรมการ
5.
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ อนุกรรมการ
6.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
7.
ผู้แทนสำนักงบประมาณ ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ