สำนักนายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ : 0 2283 4000
โทรสาร : 0 2283 4248 - 9
saraban@opm.go.th Facebook
กรมประชาสัมพันธ์ 02 618 2323 opm0200@saraban.mail.go.th Facebook
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0 2241 2051 - 56   Facebook
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 0 2281 7399 ต่อ 120    
สำนักงบประมาณ โทรศัพท์ : 0 2265 1000
โทรสาร : 0 2618 5217
webmaster@bb.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0 2222 0206-9 nr0900@ocs.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
0 2280 5700 – 13 ต่อ 5002
08 5048 4298
08 1555 2865
sto_thailand@sto.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 0 2547 1000 saraban@ocsc.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 02 143 9774
สายด่วน 1166
consumer@ocpb.mail.go.th Facebook
แอปพลิเคชัน
“OCPB Connect”
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 2356 9999 saraban@opdc.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 0 2553 8111 saraban@boi.go.th Facebook
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 2554 1800 onwr@onwr.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 0 2265 6546, 0 2265 6548
064-556-7859
Saraban1@onlb.go.th,
onep.land@gmail.com
Facebook
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 0 2629 8000 saraban@nsc.go.th Facebook
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ 0 2280 4085 saraban@nesdc.go.th Facebook
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 0 2280 9000 saraban@soc.go.th Facebook
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 0 2288 4000 spmwebsite@thaigov.go.th Facebook
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 0 250 2 7000 ต่อ 58833
0 2502 7100
sornchol@thai-mecc.go.th Facebook