หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสำนักนายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สายด่วน 1880
Facebook
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
0 7320 3889
sec@sbpac.go.th
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) 0 7320 3740 director.sbpac@gmail.com
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) 0 7320 3739 Ksp62.sbpac@gmail.com
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) 0 7320 3880 sp.sbpac@gmail.com
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) 0 7325 7011 cdad@sbpac.go.th
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) 0 7325 7007 kpksbpac2563@gmail.com
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.) 0 7325 7005 icdsbpac@gmail.com
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง (กปร.) 0 2280 1079 Sbpacbkk2564@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) 0 7327 4773 audit2562@sbpac.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 0 7320 3884 opdc@sbpac.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 0 7327 4465 acoc.sbpac@gmail.com
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เบอร์กลาง 0 2502 6670-80
สายด่วน: 1206
mail@pacc.go.th Facebook
Twitter
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เบอร์กลาง 0 2447 8500-6 saraban@rdpb.go.th Facebook
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เบอร์กลาง สายด่วน: 1599 info@royalthaipolice.go.th Facebook
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายด่วน 1178, 0 2287 3101 division1.imigration@gmail.com  
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เบอร์กลาง 0 2219 3600
สายด่วน: 1710
saraban@amlo.go.th Facebook
Line ID: AMLO1710
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เบอร์กลาง 0 2441 7999 bitc@onab.go.th Facebook
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เบอร์กลาง 0 2356 0466-70
0 2356 0477
ripub@orst.go.th Facebook