กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง 06 1421 3719,
06 1838 7887
center@opsmoac.go.th Facebook
กองการเจ้าหน้าที่ 08 6893 8939
09 3451 5265
pd@opsmoac.go.th
กองคลัง 08 1851 5918
06 4683 2876
kuntinun_th@opsmoac.go.th
สำนักการเกษตรต่างประเทศ 09 0929 9239
09 4678 6015
bofaa@opsmoac.go.th
กองเกษตรสารนิเทศ 06 1632 9059
08 6894 4542
aid_gd@opsmoac.go.th
สำนักตรวจราชการ 08 7008 9365
08 9776 6760
inspector@opsmoac.go.th
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
09 2415 7557
06 2898 6111
ats@opsmoac.go.th
สำนักกฎหมาย 08 13519745
08 5114 9363
lad@opsmoac.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 1850 1992
08 17379550
ict_gd@opsmoac.go.th
สถาบันเกษตราธิการ 06 1454 2351
09 4564 2394
ktki_gd@opsmoac.go.th
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 08 9206 6112
08 6567 6054
bpsp_gd@moac.go.th
สำนักตรวจสอบภายใน 08 9156 8307
09 1843 0681
mia@opsmoac.go.th
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และรับเรื่องร้องเรียน
09 7129 3499
08 7708 6048
bfpa@opsmoac.go.th
สำนักพัฒนาระบบบริหาร 08 7844 4919
08 6081 6653
psd@opsmoac.go.th
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 09 8909 1032
08 9085 1168
cploks@moac.go.th
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 08 7545 5858
09 9596 1029
faf@opsmoac.go.th
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 09 2012 2393
08 3074 8322
rpd@moac.go.th
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
06 1869 1414
08 1776 1769
contractfarming@moac.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 09 6269 3698
09 6935 4041
anti@opsmoac.go.th
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กษ.
08 4044 0023
08 1450 4202
pypmoac@opsmoac.go.th
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 08 7629 2456
06 5945 6961
sbpac@opsmoac.go.th
กรมการข้าว เบอร์กลาง 0 2561 2370 saraban@rice.mail.go.th Facebook
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 1988 8461 adg_rd@rice.mail.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน 08 1988 8634 iag_rd@rice.mail.go.th
สำนักบริหารกลาง 08 1932 7810 bca_rd@rice.mail.go.th
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 09 2257 5902
08 9803 2295
brps_rd@rice.mail.go.th
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 06 1389 6294 brpd_rd@rice.mail.go.th
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 2603 5144 gas_brs@rice.mail.go.th
กองวิจัยและพัฒนาข้าว 0 2579 7559
06 1389 6296
brrd_rd@rice.mail.go.th
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 08 4422 5554 brpe_rd@rice.mail.go.th
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 09 2246 1319 bric_rd@rice.mail.go.th
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 08 4422 5554 brpc_rd@rice.mail.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 561 4808 ict_rd@rice.mail.go.th
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 08 1934 0048 trsi_rd@rice.mail.go.th
กรมชลประทาน เบอร์กลาง รายชื่อสมุดโทรศัพท์ ntp2996@gmail.com Facebook
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 06 2359 9966
09 7149 5105
inau@cad.go.th Facebook
สำนักบริหารกลาง 08 9000 7899
08 4651 9941
corsec@cad.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 9569 1093
08 7409 5605
prodev@cad.go.th
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
08 99672176
08 6669 5131
ado@cad.go.th
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 089925 8094
08 1266 1609
cadbk@cad.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 47512543
09 8462 9550
asdsec@cad.go.th
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 08 9969 2571
08 6519 6539
techplan@cad.go.th
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 09 7123 7153
09 0985 4747
caso@cad.go.th
กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ 09 2260 2697
08 9896 4482
casd@cad.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป 089774 9149 gas@cad.go.th
กลุ่มทะเบียนผู้สอบบัญชีฯ 08 9896 4482 cassdu@cad.go.th
กลุ่มพัฒนาการควบคุมฯ 08 9896 4482 cassdu@cad.go.th
กลุ่มกำกับฯ ที่ 1 08 9968 5763 casu1@cad.go.th
กลุ่มกำกับฯ ที่ 2 08 9968 5763 casu2@cad.go.th
กลุ่มกำกับฯ ที่ 3 08 0359 5116 casu3@cad.go.th
กรมประมง ผู้ตรวจราชการกรมประมง 08 4630 0370 andaman_k999@hotmail.com Facebook
กองตรวจราชการ 06 1761 8483 suthaml1@hotmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 08 8874 2263 fisheries.internal@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 06 3197 1414 adgfish@gmail.com
สำนักงานเลขานุการกรม 06 1826 7392 suwattw@fisheries.go.th
กองกฎหมาย 08 9678 4622 law.fisheries@gmail.com
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจกรรมพิเศษ
09 7248 0127 Royal_fisheries@hotmail.com
กองตรวจการประมง 08 1970 0448
09 4889 5017
surveillance@fisheries.go.th
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 06 3217 0812 fiqd@dof.mail.go.th
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต
08 5462 0050 fishtrade_2007@hotmail.com
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 08 6942 3404 spanjarat@yahoo.com
กองบริหารการคลัง 08 5070 6573 fingroup@fisheries.go.th
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 08 5812 2219 jariyajeab2519@gmail.com
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 08 5116 7297 ffmd.manage@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 06 6113 4192 Saksit_v@gmail.com
กองประมงต่างประเทศ 08 4694 1956 fisherAffairs@gmail.com
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบค้น
09 0090 3689 chutimakk@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 08 8721 5183 sarindp@gmail.com
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 08 9927 3459 tpoomtong@yahoo.com
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 08 5070 6587 suttinel@gmail.com
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 08 1982 6906 marine@dof.in.th
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 08 7979 9950  
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 06 2947 4777 genetic@dof.in.th
genetic.agrdi@gmail.com
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 08 9110 4329 aahrdd@fisheries.go.th
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 06 1979 5319 somsueb2000@yahoo.com
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 1821 7776 supawat@anet.net.th
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 08 4361 2383 fisheriesbkk999@gmail.com
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด (สอป.) 06 1823 9250 tgc0269@gmail.com ID LINE : 06 1823 9250
กรมปศุสัตว์ รับหนังสือรับรองสุขภาพ (Health certificate) 08 1556 4713 saraban@dld.go.th

08 4773 8585
Line 0847738585
Facebook

ส่งเอกสารประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์/ข้าวสาลี 08 1561 7185
ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์
08 1561 2338
ทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) 06 1143 0608
ทะเบียนอาหารสัตว์สำเร็จรูป/หัวอาหารสัตว์/
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์นม/ใบอนุญาตอาหารสัตว์
06 2105 7868
ทะเบียนพรีมิกซ์/อาหารเสริม 06 2105 7869
ทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 0 2159 0406 ต่อ 112
ใบรับรอง GMP/HACCP 0 2159 0406 ต่อ 108
ติดต่อสอบถามกรณีอื่นๆ 06 1624 5251
09 7918 9201
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เบอร์กลาง 02-109-5100-18 saraban@royalrain.go.th Facebook
กรมพัฒนาที่ดิน เบอร์กลาง 1760 ofs_2@ldd.go.th Facebook
กลุ่มตรวจสอบภายใน 08 7713 7129
06 1384 2666
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 7101 7587
08 6387 4873
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 7101 7587
08 6387 4873
สำนักงานเลขานุการกรม 09 8364 5114
06 6080 2255
กองการเจ้าหน้าที่ 08 1924 0091
08 5396 4245
กองคลัง 06 1545 9535
08 1972 2591
กองแผนงาน 08 1933 1289
06 5598 2354
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 1255 2472
08 1254 1705
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 08 1328 3106
09 0989 5817
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน 08 1907 1276
08 0593 9942
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 09 4151 9163
08 1750 2919
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 08 3338 5551
08 9517 3489
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 08 6792 4445
08 5352 4777
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 08 1922 4402
09 2563 5997
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 08 1392 1215
08 1685 4814
กรมวิชาการเกษตร เบอร์กลาง 0 2579 0151-8
08 5231 1938
kpr@doa.in.th
doa.kpr@gmail.com
Facebook
กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
0 2579 3669
0 2579 0121-27
  moac1000@saraban.mail.go.th Facebook
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 08 1432 0051
08 6351 8207
cpd_psd@cpd.go.th Facebook
  กองแผนงาน 08 6623 4545
08 1806 6898
cpd_pnd@cpd.go.th
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 5240 4224
08 6853 4750
cpd_itc@cpd.go.th
  กองคลัง 06 1882 2979
06 3231 0325
cpd_fnd@cpd.go.th
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 09 6193 6873
06 3893 5263
cpd_iag@cpd.go.th
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 9668 3157
09 0970 4984
cpd_psdg@cpd.go.th
  สำนักงานเลขานุการกรม 08 1441 0625
08 1989 2438
cpd_sco@cpd.go.th
  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
08 1432 0051
08 6351 8207
luthai@cpd.go.th
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 08 9200 5211
09 8915 6223
cpd_cepo@cpd.go.th
  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 08 4644 9461
08 1616 1726
cpd_cmsdo@cpd.go.th
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 08 6387 4006
08 1875 1944
cpd_cttdo@cpd.go.th
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 09 2834 7482
08 5922 3733
cpd_cpoa1@cpd.go.th
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 08 6703 9506
08 6788 8290
cpd_cpoa2@cpd.go.th
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 09 4442 2398
08 6011 5975
cpd_rlo@cpd.go.th
  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่ สหกรณ์ 08 1804 5483
08 1499 1165
cpd_icamd@cpd.go.th
  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 08 9802 2992
08 1959 4087
cpd_icdd@cpd.go.th
  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 09 8516 4593
08 3905 0064
cpd_spg@cpd.go.th
  ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ทางการเงินสหกรณ์
09 3636 0808
08 9457 6424
cpd_finance@cpd.go.th
กรมหม่อนไหม สำนักบริหารกลาง 09 2256 1988
06 1391 9333
qsds@qsds.go.th Facebook
สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม 08 6377 4992
08 9574 8140
qsds@qsds.go.th
สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 0 2558 7948
08 59748497
qsds@qsds.go.th
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 08 9419 3390
09 5442 9532
qsds@qsds.go.th
กองแผนงาน 0 2558 7924-6 ต่อ 702
08 6917 4380
qsds@qsds.go.th
กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม 0 2940 6564 ต่อ 14
08 1399 0309
qsds@qsds.go.th
กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 08 4516 0999
08 8133 7950
qsds@qsds.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน 08 5728 6806
08 2514 9269
qsds@qsds.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 5305 1119
08 6617 6145
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1
จ.แพร่
06 1646 6193
08 9559 9253
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จ.อุดรธานี
08 1103 2449
08 6669 6850
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3
จ.ขอนแก่น
08 1872 4144
09 8102 4338
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4
จ.นครราชสีมา
06 4663 9598
09 4514 1662
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5
จ.ชุมพร
08 6470 4399
09 6994 9161
qsds@qsds.go.th
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6
จ. ศรีษะเกษ
08 4601 9076
08 5499 3129
qsds@qsds.go.th
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบอร์กลาง   central@alro.go.th Facebook
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
เบอร์กลาง 0 2561 2277 saraban@acfs.go.th

Line : @acfs
Facebook 1
Facebook 2
Facebook 3
Facebook 4

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เบอร์กลาง 0 2940 5550-1
0 2940 5553-4
moac1300@saraban.mail.go.th

Line : @oaenews
Facebook