หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาต่อเนื่อง คว้ารางวัลเลิศรัฐ : ความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐไทย

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พิธีมอบรางวัลในปีนี้มีความพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ โดยได้จัดพิธีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริง พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page : กพร OPDC และ Youtube Channel : สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานที่รับรางวัล และกองเชียร์เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ขึ้นรับรางวัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

         นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงรางวัลเลิศรัฐว่า เป็นรางวัลมอบให้หน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีผลงานที่ดีเด่น ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานสมัครรางวัลมากที่สุดถึงพันกว่าผลงาน แสดงให้เห็นถึงความสนใจของหน่วยงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนถึงการทำงานของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และการคำนึงถึงบริบททางสังคมด้วยแนวคิดและวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งในสถานการณ์โควิด 19 ที่วิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ New Normal ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน การมอบรางวัลก็ได้นำบริบทดังกล่าวมาพิจารณาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ความยิ่งใหญ่ของรางวัลเลิศรัฐ คือ การสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศร่วมกันของหน่วยงาน รวมถึงการนำผลงานไปต่อยอดขยายผล กลายเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตาม เช่น ผลงานไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และระบบตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องที่ดี และขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่กระตือรือร้นเข้าร่วมพัฒนา และน่าจะรวมผลงานที่ได้รับรางวัลมาประกวดกันเอง เป็นรางวัล Super เลิศรัฐ ต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล อย่าท้อถอย ให้สนุกและเรียนรู้ไปด้วยกัน สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็มีความสุขในการทำงานเพื่อประชาชน

         ในปีนี้มีผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัล ทั้งสิ้นจำนวน 1,688 ผลงาน และผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จำนวน 234 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน (รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ กรมปศุสัตว์ และกรมสรรพากร 2) รางวัลเลิศรัฐสาขา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ในผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ โดยนำเทคโนโลยี AI, Big Data มาใช้ ภายใต้แนวคิด Single Data Single Command และ Single Communication เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์ และ รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ กรมชลประทาน ในผลงานโครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ ที่ใช้พื้นที่ทำนาข้าว เป็นพื้นที่หน่วงน้ำ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาทั้งระบบที่ได้รับการยินยอมจากชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นการปันประโยชน์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 3) รางวัลบริการภาครัฐ ที่มอบให้หน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน รวม 103 รางวัล โดยปีนี้มีประเภทรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 และยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวม 78 รางวัล และ 5) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 รางวัล

         สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สำหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนางานเพื่อประชาชน และสามารถรับชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : กพร OPDC และ Youtube Channel : สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งขณะนี้มียอดผู้รับชม 72,474 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)