EP.2 กระทรวงการคลังมีการปรับตัวในการทำงานและการให้บริการประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร

แชร์หน้านี้

         กระทรวงการคลังมีการปรับตัวในการทำงานและการให้บริการประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร

         มาร่วมรับชมได้จาก Good Practice COVID-19 ต้นแบบการปฏิบัติดีที่ต้องแชร์ใน EP.2 และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราชการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนตอนต่อไป

         ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่ https://www.opdc.go.th/file/reader/Wnx8NzI1Mnx8ZmlsZV91cGxvYWQ