ผลดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI 2021

แชร์หน้านี้

         องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้ประกาศผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี 2564
.
         ประเทศไทยได้ 35 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
.
         จากผลการประเมินการจัดอันดับของแหล่งข้อมูลการสำรวจค่า CPI 9 แหล่ง พบว่า

         สิ่งที่ไทยทำได้ดี คือ การลดลงของการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
.
         - แนวทางในการปรับปรุงค่า CPI ของไทยให้สูงขึ้น
         - ยกระดับการให้บริการและการทำงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
         - สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส
         - นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานภาครัฐ
         - เร่งสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
         - สร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระแก่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
.
         ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.transparency.org/en/cpi/2021