รู้ให้ชัด หน่วยงานภาครัฐมีกี่ประเภท ?

แชร์หน้านี้

         รู้ให้ชัด หน่วยงานภาครัฐมีกี่ประเภท ?

         ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) : หน่วยงานภาครัฐไทย แบ่งออกเป็น

         1. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง และกรม/เทียบเท่า

         2. ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

         3. หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น

             - หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
             - รัฐวิสาหกิจ
             - องค์การมหาชน
             - องค์กรอิสระ
             - กองทุน
             - หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

         แล้วหน่วยงานภาครัฐไทยมีจำนวนเท่าไหร่ ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.opdc.go.th/file/reader/Ynx8ODkzNHx8ZmlsZV91cGxvYWQ