ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนากำลังคนกับการขับเคลื่อน SDGs

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เสวนาในหัวข้อ “ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนากำลังคนกับการขับเคลื่อน SDGs” ร่วมกับผู้บริหารจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และสถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย โดยนายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

         นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการกับแนวทางการขับเคลื่อน SDGs และภาครัฐแห่งอนาคต โดยการเป็นภาครัฐที่ทันสมัยนั้น ภาครัฐต้องปรับตัวให้มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ตอบโจทย์ประชาชน มีเป้าหมายเป็น “รัฐที่ล้ำหน้า” โดยปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐ และการบริการประชาชนผ่าน e-Service ในรูปแบบ Single Platform และเป็น “รัฐที่เปิดกว้าง” ทั้งการเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมและนำมาใช้ประโยชน์ ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่ดิจิทัล มั่นคงปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม และมีบุคลากรที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อการสถานการณ์

         นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. มุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมกำลังภาครัฐในทุกระดับให้มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล ทั้งการนำเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้เพื่อกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กร การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Re-Process) ให้คล่องตัว ยืดหยุ่น รองรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ตลอดจนรู้เท่าทันเทคโนโลยี และทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างองค์ความรู้หรือโครงการที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรของตนได้

         นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า สพร. เป็นหน่วยงานกลางที่ขับเคลื่อนให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล และพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชน เช่น Biz Portal Citizen Portal รวมทั้งยกระดับทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ซึ่งมีบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2565 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,032,268 ราย นอกจากนี้ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา

         ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย ได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนต่อภาครัฐ ทั้งระยะเวลาการติดต่อภาครัฐ ปัญหาคอร์รัปชัน การเอื้อประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งการนำดิจิทัลมาใช้จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ทำให้รัฐมีความคล่องตัวและเกิดความโปร่งใสในการทำงาน โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น Digital Mindset Digital Thinking การให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมร่วมตัดสินใจและปฏิบัติ ที่สำคัญรัฐควรปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดให้มากกว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         สามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/NESDCfan/videos/1856305214714405

         นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอ “การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน” อีกด้วย