EP.3 : ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

แชร์หน้านี้

         Business Ready (B-READY)

         EP. 3 : ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

         ปัจจุบันธนาคารโลกได้ประกาศชื่อแนวทางการประเมินที่จะใช้อย่างเป็นทางการ จากเดิมที่ใช้ ชื่อว่า Business Enabling Environment (BEE) เป็น Business Ready (B-READY) ซึ่งตามกรอบการประเมิน B-READY เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุม 9 ด้านในการประเมิน ยกเว้นด้านแรงงาน (Labor) ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญสูงมากในการทำธุรกิจ และเป็นประเด็นที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก โดยมีการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น การมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่มธุรกิจ ใบอนุญาตและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคาร

         สามารถติดตามแนวทางในการประเมินในประเด็นดังกล่าวได้จาก Infographic นี้เลยค่ะ

         และใน EP. 4 (EP.สุดท้าย) จะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) อย่าลืมติดตามกันนะคะ

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก