ราชบุรียกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

แชร์หน้านี้

         ราชบุรี มุ่งสู่ “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ” ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ใกล้เคียงกัน สร้างเป็นเกษตรแปลงใหญ่ นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาช่วยผลิต ส่งผลให้ประหยัดต้นทุน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และสร้างระบบบริหารงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน

         ในปี 2565 ได้วางเป้าหมายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 4 ชนิด ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรดผลสด เห็ดนางฟ้า และไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง) โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ: ระบบ Smart Farm โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ: ระบบ Evap (Evaporation mushroom house) โดรนการเกษตร และจักรกลการเกษตร ฯลฯ ซึ่งสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มราคา และเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวราชบุรีสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง

         “ยกระดับแปลงใหญ่ เกษตรกรยิ้มได้ เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก