สมุทรปราการก้าวหน้า สู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน

แชร์หน้านี้

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อน Agenda สำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

         อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         ในการดำเนินงานนี้ได้ผลักดันและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษสูง หรือโรงงานเป้าหมาย S – Curve/New S - Curve อาทิ Water Reduce, Cleaner technology , Environmental Management System การจัดการมลพิษ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและใช้ตราสัญลักษณ์ ส่งผลให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมลดลง และปัญหาข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมลดลง

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก