จังหวัดอ่างทองเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสให้สินค้าประมง สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แชร์หน้านี้

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อน Agenda สำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านประมง โดยเฉพาะปลาที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ผู้บริโภคปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดังนี้

         1. ต้นน้ำ

             - ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับผู้เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการ และผู้ทำการประมง โดยใช้ระบบ LBIS (Location Based Information System) หรือระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)
             - ส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 133 ฟาร์ม ตามแนวคิด “สัตว์น้ำปลอดภัย คนปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย”

         2. กลางน้ำ

             - จัดทำแผนการผลิต/ปฏิทินสินค้ารายเดือน/ข้อมูลมูลค่าการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ
             - จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 8 กลุ่ม/สหกรณ์ 2 กลุ่ม
             - ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
             - ส่งเสริมการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน อาทิ GMP มผช. ฯลฯ
             - จัดทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพ

         3. ปลายน้ำ

             - เพิ่มช่องทางการตลาด ทั้ง Online & Offline
             - เกษตรกรมีทักษะในการจำหน่าย Online

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก