หนองบัวลำภู Smart Government - Smart Kids

แชร์หน้านี้

         จังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งสู่ Smart Government เป็น “Nongbualamphu ODC” ที่เปิดกว้าง(Open) ปรับสู่ดิจิทัล (Digital) และประสานเชื่อมโยง (Connected) จัดทำ Application Smart Kids พัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะเทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง ที่เป็นประโยชน์ทำให้

          1. ครูผู้ดูแลเด็กบันทึกข้อมูลเด็ก ส่งข้อมูล/แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ
          2. ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลเด็ก/บุตรหลานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สบายใจ คลายความกังวล
          3. เด็กได้รับการดูแลอย่างดี มีพัฒนาการ และความปลอดภัย

         ปัจจุบันขยายผล Smart Kids จนครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 210 แห่งในจังหวัด และเป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อขยายผล/ต่อยอด

         “ยกระดับบริการด้วย Smart Kids เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและผู้ปกครอง”

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก