กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แชร์หน้านี้


         หลักการ

            องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหลักการประเมิน ดังนี้

            1. มุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักและสำคัญของการจัดตั้งขององค์การมหาชน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
            2. ให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดในห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) ขององค์การมหาชน
            3. ให้ความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการองค์การมหาชนในการกำกับองค์การมหาชน
            4. ให้ความสำคัญต่อบทบาทขององค์การมหาชนในการร่วมขับเคลื่อน Agenda สำคัญโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)
            5. ให้ความสำคัญกับการประเมินในมิติของการพัฒนาศักยภาพขององค์การ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         • องค์ประกอบการประเมิน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ

       

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่องค์การมหาชนทุกหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://po.opdc.go.th/content/filelist/Njg