จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง: ตัวชี้วัดจังหวัด 2567

แชร์หน้านี้

         ตัวชี้วัดจังหวัดเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ 76 จังหวัด ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่า CEO ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน

         ส่วนแรก ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)

         - ตัวชี้วัดตามภารกิจ (Functional KPIs: Agenda KPI & Area KPIs)
         - ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)

         ส่วนที่สอง ประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

         - ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล
         - ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

         ตัวอย่างตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัดในการวัดประสิทธิผล มุ่งหมายแก้ไขปัญหา/การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรอยยิ้มและชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เช่น

         - การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
         - รายได้จากการท่องเที่ยว
         - รายได้จากการจำหน่าย OTOP
         - การแก้ไขปัญหายาเสพติด
         - มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปลงใหญ่
         - อุตสาหกรรมสีเขียว
         - คุณภาพน้ำของแม่น้ำหลัก
         - การแก้ไขปัญหาขยะ
         - การแก้ปัญหา PM2.5/ PM10

         ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.opdc.go.th/content/ODM2NA

         #จังหวัดHPP #ผู้ว่าCEO #ตัวชี้วัดจังหวัด #ตัวชี้วัดจังหวัด2567 #การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น #สำนักงานกพร