จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง: HPP for Better Life

แชร์หน้านี้

         จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) หรือ จังหวัด HPP เป็นรูปแบบการบริหารราชการของจังหวัดที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสานพลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

          ผลการขับเคลื่อนสำคัญของการบริหารงานในรูปแบบจังหวัด HPP เช่น

          - วาระนโยบายสำคัญ
          - การให้บริการ e – Service ของอำเภอ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
          - การขับเคลื่อน Agenda สำคัญของจังหวัด
          - การปลดล็อกอุปสรรคของจังหวัด
          - การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของจังหวัด

         สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

          - เว็บไซต์ HPP Knowledge Center: https://bit.ly/3RnLRxW
          - e – Book: https://heyzine.com/flip-book/8d6e01b3d4.html
          - PDF: https://bit.ly/3tpPdXa
          - คลิปวิดีโอ: https://youtu.be/6KofYe77md4

          #HPP #จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง #การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น #ผู้ว่าCEO #สำนักงานกพร

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก