พระราชกฤษฏีกา

แชร์หน้านี้

กฏหมายและระเบียบ :: พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550