Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

คำถามที่พบบ่อย

F A Q/FAQ สำหรับการค้นหา/

รางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ไหน?

    1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ให้เข้าไปที่ ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ /
        เอกสารและสื่อ 2559 หรือ คลิกที่นี่ 
    2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เข้าไปที่ ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ /
        เอกสารและสื่อ 2559 หรือ คลิกที่นี่ 
    3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้เข้าไปที่ ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / รางวัลความเป็นเลิศ
        ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 หรือ คลิกที่นี่
    4. ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้เข้าไปที่ Best Practices 2558 / ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นรางวัล
        บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หรือ คลิกที่นี่

 


เปิดดู 2288 ครั้ง   ล่าสุดเมื่อ 26 กันยายน 2561 16:13:58

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th