Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต

         
        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของศูนย์รับคำขออนุญาต ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จากนั้นเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาตโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ธนานิตยะอุดม ที่ปรึกษาโครงการ การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยนางสาวกัญจนี วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ และการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและอำนาจหน้าที่ของศูนย์รับคำขออนุญาตตาม ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต พ.ศ. .... โดย รศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาตอีกด้วยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG139602_1_resize.jpg
(106.06 kb)

IMG139602_2_resize.jpg
(116.57 kb)

IMG139602_3_resize.jpg
(122.95 kb)

IMG139602_4_resize.jpg
(97.54 kb)

IMG139602_5_resize.jpg
(88.86 kb)

IMG139602_6_resize.jpg
(88.43 kb)

IMG139602_7_resize.jpg
(176.42 kb)

IMG139602_8_resize.jpg
(161.48 kb)

IMG139602_9_resize.jpg
(102.81 kb)

IMG139602_10_resize.jpg
(141.97 kb)
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th