Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน

         
         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เรื่องการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานร่วม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม

        ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยมีแนวคิดที่ต้องการปลดล็อค (unlock) ระบบและกฎระเบียบเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และออกแบบใหม่ (redesign) วางระบบและกฎระเบียบที่เหมาะสมกับการทำงานในโลกยุคใหม่ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในกรมมีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

        เบื้องต้นผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เห็นชอบกับข้อเสนอและแนวคิดเรื่องการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งต่อไป

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img12961_1_resize.jpg
(78.93 kb)

img12961_2_resize.jpg
(79.07 kb)

img12961_3_resize.jpg
(103.08 kb)

img12961_4_resize.jpg
(114.64 kb)

img12961_5_resize.jpg
(100.47 kb)

img12961_6_resize.jpg
(100.28 kb)

img12961_7_resize.jpg
(120.05 kb)

img12961_8_resize.jpg
(115.22 kb)

img12961_9_resize.jpg
(96.75 kb)

img12961_10_resize.jpg
(118.61 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th