googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

OPDC1 การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและชี้แจง

OPDC1 คณะข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีนางสาวอรทัย ยศอินต๊ะ

OPDC1 รางวัล “เลิศรัฐ” เกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา

OPDC1 การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

OPDC1 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

OPDC1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และเปิดการประชุม

OPDC1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

OPDC1 การประชุมคณะทำงานเตรียมการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

OPDC1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 2/2560


OPDC1 การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 กับอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th