googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลและวิธีปฏิบัติสำหรับใช้ในการประเมินตนเองของผู้ถูกประเมิน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการ


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ
(Service Excellence)

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร "บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (Service Excellence)" ณ ห้องดวงกมล 2 โรงแรมสุโกศล โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

OPDC1 แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0505/ว 89 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

OPDC1 การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ Structural Adjustment Loan : SAL)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th