googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมกลุ่มย่อย : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
(Government Reform)

เมือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมกลุ่มย่อย : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (Government Reform) โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

OPDC1 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอเฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2560

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

OPDC1 การประชุมหารือแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะตามรายงานการพิจารณา
เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติOPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

OPDC1 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินยืนยัน
ผลการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะผู้แทน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

OPDC1 การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 8 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนำเข้า-ส่งออก)
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 8 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนำเข้า-ส่งออก)

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

OPDC1 เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th