googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

OPDC1 การประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ได้มีการประชุมเตรียมการของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ประเด็นการแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

OPDC1 บุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากบุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมภาครัฐครั้งที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมภาครัฐครั้งที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0” ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดงาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

OPDC1 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.-30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th