หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่3/2559

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือ

การประชุม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัด
การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 / 25559

คณะข้าราชการระดับกลางและระดับสูงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะข้าราชการระดับกลางและระดับสูงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Leadership Training Program Year of 2016

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ข้าราชการจาก Ministry of Public Administration (MoPA) สาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการระดับกลางและระดับสูงจาก altMinistry of Public Administration (MoPA) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับผู้แทนจากองค์การทุน เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 จำนวน 37 คน โดยมีกำหนดการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง)

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ขออนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ ของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรื่องการดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น
เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แก่

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2559    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th