googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติผู้แทนจากธนาคารโลก ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก และผู้แทนจากธนาคารโลก เข้าพบเนื่องในโอกาสเพื่อทำความรู้จักและเปลี่ยนมุมมองทั่วๆไป เกี่ยวกับโครงการทบทวนรายจ่ายด้านการศึกษา


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

OPDC1 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator : UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะ


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน

OPDC1 ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์รับคำขออนุญาต

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

OPDC1 หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) หวังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
จากการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ค.ต.ป. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

OPDC1 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน

OPDC1 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0”

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุม ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการประชุม"ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร"

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th