หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามผลการ
วิจัยเรื่อง Doing Business

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมแแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประชาชนได้อะไร ?

ปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง รวมทั้ง มีกฎหมาย ว่า ด้วยการอนุญาตจำนวนมากและบางฉบับก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ และ ขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก วันที่ 22 มกราคม 2558

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกาหลี และ
นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าขอเข้าพบ
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกาหลี มาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปฏิรูประบบราชการไทย พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องคุณภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชน (The Quality of Governance and Public Trust)

ทีมบูรณาการกลางลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พร้อมด้วยทีมบูรณาการกลาง เตรียมลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวน

ผู้สมัครรางวัล PMQA 2558 เข้าอบรมเกณฑ์รางวัลแนวใหม่
ส่วนราชการที่สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายทรงศักดิ์ วงส์ภูมิวัฒน์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

นายกฯ ประชุม ก.น.จ. วางกรอบนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2558

การประชุมชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Developmentalt Program: UNDP) จัดการประชุมชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติรับทราบเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2557
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติรับทราบเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2557

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติรับทราบเรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. 2558 ตามที่รองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติรับทราบเรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. 2558 ตามที่รองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. อวยพรปีใหม่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม    
    
    
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6

Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption