หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
นายกรัฐมนตรี ยินดีกับหน่วยงานภาครัฐไทยคว้ารางวัลองค์การสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงาน UN Nation Public Service Awards 2015 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัล UN

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 มกราคม 2558) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดงาน UN Pubic Service Awards “คุณภาพการบริการ
ภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน”

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดงาน UN Pubic Service Awards “คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ประจำ
ปี พ.ศ. 2558

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ครั้งที่ 6 / 2558

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ
เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก.พ.ร. เปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหาร
ในภาคราชการ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ : หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการ โครงการ พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.ชั้น 5 ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการ

นปร. รุ่นที่ 9 รับโอวาทจาก เลขาธิการ ก.พ.ร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที 9 รับโอวาทจาก นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมรับฟังทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้พูดถึงความสำคัญของ ก.พ.ร.
ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการ

ผู้บริหารท้องถิ่นจากประเทศภูฏาน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากผู้บริหารท้องถิ่นจากประเทศภูฏานที่เข้าร่วมโครงการ “Monitoring and Evaluation for Public Sector” ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผน
และด้านงบประมาณ ครั้งที่ 4 /2558

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 4 /2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน

วันนี้ (25 มิถุนายน 2558) สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

ข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ASIAN Institute of Technology (AIT) ในการนำคณะข้าราชการจากประเทศ
บังคลาเทศที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
“Public Administration Reform, Good Governance and Citizen-Centered Service Delivery”

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้
ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสังกัด กระทรวงพลังงาน มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง "การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)"

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)

คณะผู้เข้ารับการอบรมการบริหารงาน
สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะผู้เข้ารับการอบรมการบริหารงานสำหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ 1

เลขาธิการ ก.พ.ร. ต้อนรับข้าราชการใหม่
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
เลขาธิการ ก.พ.ร. ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับทิศทาง
การดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมกล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ ในการอบรมข้าราชการใหม่ นักพัฒนาระบบราชการและนิติกร รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th