หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
พิธีเปิดการประชุมนานาชาติ 2558 (2015 ASEAN-Korean International Symposium)
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
การประชุมนานาชาติ “2015 ASEAN-Korean International Symposium” พร้อมด้วย นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเปิดงาน

คณะดูงานจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน  ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะดูงานจากประเทศศรีลังกา ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร Management and Administration มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ในหัางสรรพสินค้า

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในหัางสรรพสินค้า

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแล การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ลงมติเห็นชอบมาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

การประชุมนานาชาติ 2558 (2015 ASEAN-Korean International Symposium)
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Center for International Development, Korea Development Institute (CID@KDI) ประเทศเกาหลี Korea Research Institute at the University of New South Wales (KRI@UNSW) ประเทศออสเตรเลีย และธนาคารโลก (World Bank)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี -
โรงพยาบาลขอนแก่น  คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service  Awards 2015

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร เผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและถวายรายงาน  เรื่องการมอบรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ”   วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ” วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด”

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ปฐมนิเทศนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
รุ่นที่ 9 และสัมมนาเครือข่ายนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9

คณะดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะดูงานจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้าร่วมโครงการ West Java altprovince Education and Training Board's Leadership Training Program for High Rank Apparatus

สำนักงาน ก.พ.ร. และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจ และการพาณิชย์
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce : EABC)

นปร. รุ่นที่ 9 รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและเริ่มกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.
การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th