หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมได้พิจารณาผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ

ก.พ.ร.จัดประชุมเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเรื่อง “ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2557 โดยมี นางกิตติยา คัมภีร์ (ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ) เป็นประธานในการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานในการจัดคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดโครงสร้างตามบทบาทภารกิจใหม่ของแต่ละส่วนราชการ โดยมีนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุมฯ

จัดการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2557 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตฯ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล โดยมีนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร.รักษาการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบกระเช้าสบู่เป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุปผลการประเมิน (ขั้นตอนที่ 2) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบของที่ระลึกให้แก่ภาคเอกชน นำโดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน โดยการมอบของที่ระลึกครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลภาครัฐ 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 นำโดย นางสาววิริยา เนตรน้อย (อ.ก.พ.ร เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนฯ) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.ร่วมตรวจประเมินรางวัลฯในผลงาน“ต้นแบบระบบ Thaismartfarmer.net ” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

คณะ NIPA จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
คณะศึกษาดูงานที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียจำนวน 34 คน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระดับผู้นำ (Leadership Training) ประจำปี 2557 ของ NIPA

ร่วมรับฟังความคืบหน้า โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ร่วมรับฟังรายงานการประชุมความคืบหน้าของโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้ายกระดับบริการจัดการภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึงความร่วมมือในการดำเนินการและร่วมขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้หารือกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต โดยเดินสายจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขอเชิญบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2557 โดยมีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม    
  
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5

Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

มติ ครม.และหนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption