หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
การประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-12.00น.
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จัดการประชุมเรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ค.ต.ป. ร่วม ก.พ.ร. จัดประชุม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม
ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมงานประชุม
สมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประจำปี 2559

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางกิตติยา คัมภีร์) และ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 และรับฟังการเสวนา “ชนะแน่ หรือ แพ้แท้จริง กับการโกงชาติ”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลระหว่างคณะกรรมการเจรจาฯ กับผู้บริหารของส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัด
การประชุมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลระหว่าง
คณะกรรมการเจรจาฯ กับผู้บริหารของส่วนราชการ
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ของธนาคารโลก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงาน

ประชุมติดตามความคืบหน้า การเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าใน การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาต
ของทางราชการ

การประชุม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น
เป็นประธานการประชุม

หน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการงานบริการด้านเริ่มต้นธุรกิจ มุ่งยกอันดับ Doing Business
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการยกอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) โดยหารือถึงแนวทางการบูรณาการงานบริการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐเตรียมพร้อมยกระดับ Doing Business ด้านการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนจากการท่าเรือกรุงเทพและการท่าเรือแหลมฉบัง

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้มีการประชุมหารือประเด็นต่างๆ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th