หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทุกภาคส่วนฯ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสอีโบลาในทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 โดยมี นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานและการวางระเบียบบริหารราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของส่วนราชการ การประเมินผลประสิทธิภาพของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ โดยมีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ปลุกกระแสต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านรายการ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) ปลุกกระแสสังคมร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเปิดตัวรายการเรียลลิตี้โชว์ แข่งกันแก้โกง ในรายการ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show ที่นำประสบการณ์จริง เรื่องราวจริง มาถ่ายทอดให้เห็นถึงการถูกโกงและปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายและตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริต

การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจฯ ของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 7/2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 7/2557 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดงานสัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยในช่วงบ่ายเป็นการจัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลฯ

เปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดงานสัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน”

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) โดยมีมติให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

มอบหมายฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)เป็นประธาน ก.พ.ร. และมอบหมายฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นรองประธาน ก.พ.ร.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2557 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนางานตามแผนและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.    
    
    
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption