หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตรจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตรจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี พ.ศ. 2557 สาขานักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงการรับสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558 แนวทางการพัฒนาองค์การ และการปรับปรุงบริการเพื่อการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ‪
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงการรับสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558 และชี้แจงแนวทางการพัฒนาองค์กรและการปรับปรุงบริการเพื่อจัดข้อตกลงระดับการให้บริการ โดยมี รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม เรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงพลังงาน โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

สัมมนาการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนา หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการ”

การประชุมนานาชาติ International Conference 2014 ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN"
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมนานาชาติ (International Conference 2014) ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN” ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม ) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
หลังจากธนาคารโลกได้รายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2015 ) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก จากทั้งหมด 189 ประเทศ ปรับขึ้นจากลำดับที่ 28 ในปี 2557 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ 1 และมาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 18

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากศรีลังกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีนางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำหลักสูตรโครงการ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เตรียมจัดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมโหวตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ
คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ซึ่งขณะนี้ได้ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จึงขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนภาพยนตร์สั้น ทั้งหมด 13 เรื่อง

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้มีการประชุมหารือประเด็นต่างๆ

ประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 5/2557

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

ประชุมหารือกำหนดตัวชี้วัด ปี 2558
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ก.พ.ร. รับฟังความเห็นภาคเอกชน เดินหน้าการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากภาคธุรกิจในการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐ    
    
    
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption