หน้าหลัก ก.พ.ร. ไทย   |   Eng   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ นำโดย นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2557
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2557 โดยมี นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 ฟังการบรรยาย บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้บรรยายในหัวข้อ “OPDC in Brief”

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2557
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 ฟังการบรรยาย บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 รับฟังการบรรยายบทบาท ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

SLA มิติใหม่ในการให้บริการประชาชน
สำนักงาน ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ณ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นวันแรกของการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธาน อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอน ร่วมตรวจประเมิน การให้บริการองค์ความรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินและสรุปผลการให้คะแนนผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัด


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในเรื่อง การใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2557


ก.พ.ร. เดินหน้า ตรวจประเมิน PMQA 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานในการตรวจประเมินรางวัล PMQA ปี 2557 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ นาย ชัยยุทธ กมลศิริสกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
สำนักงาน ก.พ.ร.จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ กรุงเทพฯ

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัล PMQA 2557 ณ กรมควบคุมโรค
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล PMQA ปี 2557

รัฐ... เอกชน... ร่วมมือยกระดับคุณภาพการบริการของรัฐ ผลักดัน ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดแถลงข่าวความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ :Service Level Agreement  • หนังสือเวียน
  • ดาวน์โหลด
  • เอกสารและสื่อ
  • วีดิทัศน์
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1201/1398-1473 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด และการสำรวจความพึงพอใจเรื่องการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว11 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว8 เรื่อง การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/279-354 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการจตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th