หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ IPv6 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 โดยมีนางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 14
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 14 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรม

ก.พ.ร. จัดสัมมนาขับเคลื่อนบริการภาครัฐสู่ความเป็นสากล พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 : Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัด การประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 : “Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล” ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ก.พ.ร. ผนึกความร่วมมือ ADB และ OECD ปรับการบริหารจัดการภาครัฐของอาเซียนแนวใหม่
บริการภาครัฐสู่ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank – ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ของประเทศไทย (Thailand Integrity Review)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review)

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมนานาชาติ ASEAN International Conference 2016 “Digital Transformation in Government and the Public Sector & Southeast Asian Government at a Glance Initiative”
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ “ASEAN International Conference 2016

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานเอกชน

ก.พ.ร. จัดประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุงการออกใบอนุญาตด้านการเกษตร
มื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุง
การออกใบอนุญาตด้านการเกษตรระหว่างผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตรกับผู้แทนสมาคมด้านการเกษตร โดยมีนายโชติ ตราชู ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.”

การประชุม อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ
ครั้งที่ 4 /2559

ข้าราชการจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Leadership Training Program Year of 2016 Batch XLII Class H ของสถาบัน National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA)    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th