หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดเสวนาชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ”

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกลุ่มวิชาการและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำโครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

ก.พ.ร. ลงนาม MOU นำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางกิตติยา คัมภีร์
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมสรรพากร และกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับบริการประชาชนสู่ Digital Service อย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนด
แนวทาง วิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559

ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559

ก.พ.ร. เปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point)
เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมใน
แหล่งชุมชน (Government Service Point) ณ อาคาร A
ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมี
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีเปิดศูนย์บริการร่วม ในแหล่งชุมชน (Government Service Point)
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น.

การประชุม อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ ครั้งที่ 3 /2559 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนา “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

ข้าราชการจาก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ศึกษาดูงาน
ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการสำนักงาน The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมสัมมนา
เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน จำนวน 5 คน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. หารือแนวทางบูรณาการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ
นางกิตติยา คัมภัร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การบูรณาการ งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และการขอใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบ Biz Portal ระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจ

กรมบังคับคดี และ ก.พ.ร. นำ World Bank พบรองนายก หารือกฎหมายยกอันดับเป็นประเทศน่าลงทุน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นำ Mr. Mahesh Uttamchandani และผู้แทนจากธนาคารโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการปฏิรูปการบริการภาครัฐ ตามรายงานผล
Doing Business

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการบริการตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th