หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2558

ก.พ.ร. จัดมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาเป็นเลิศ
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “การยกระดับราชการไทย...เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2558

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558 ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการตรวจสอบและประเมิณผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดประชุมสัมมนา
เรื่อง ทิศทางการตรวจสอบและประเมิณผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 13
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 13 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  “การยกระดับราชการไทย…
เตรียมพร้อมผลักดัน ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” และ พิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับราชการไทย…เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ
หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการเป็นแนวคิดการบริหารจัดกาคภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะนําไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และบรรลุตามเป้าหมายใน
การพัฒนาระบบราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ)

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558  เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน)
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมสรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้อง Watergate Ballroom AB โรงแรม อมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย  ประจำปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2558 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th