หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. บรรยายเรื่อง
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ให้แก่ภาคเอกชน

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
นางอารีพันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานกฤษฎีกา

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ครั้งที่ 1/2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรม
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.

ผู้นำท้องถิ่นของประเทศภูฏาน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่นของประเทศภูฏาน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “Bhutan Executive Development Program (BEDP)” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมิน รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี
พ.ศ. 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการลดสำเนากระดาษ เพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. รดน้ำขอพร
รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายพงษ์อาจ
ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรดน้ำขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2558

2015 Ease of Doing Business Project : Protecting Minority Investors and Enforcing Contracts (Thailand and Korea)
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเรื่อง "2015 Ease of Doing Business Project : Protecting Minority Investors and Enforcing Contracts (Thailand and Korea)"

พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวศรีประภา
ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมการยกระดับศักยภาพของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรยกระดับการเป็นผู้นำขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ในการสอนงานแนะนำให้กับผู้ร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่อง Doing Business

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือความร่วมมือและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “2015 Ease of Doing Business Project: Protecting Minority Investors and Enforcing Contracts (Thailand and Korea)”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเรื่อง แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption