หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาใน
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานตัวอย่างสามารถจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับส่วนราชการที่ประสงค์รับโอน นปร. รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการที่ประสงค์รับโอน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

ปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัด พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานตัวอย่างสามารถจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมสัมมนา
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา “รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำ
ปี พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการมาอย่างต่อเนื่อง
และผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน
การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม”

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)   ด้านแผนและด้านงบประมาณ
ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน อ.ก.น.จ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/2558

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนา พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้แก่จังหวัดในภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

ก.พ.ร. จับมือหน่วยงานรัฐและเซ็นทรัล ใช้ฤกษ์วันวาเลนไทน์ ให้เปิดศูนย์บริการร่วมอำนวยความสะดวก   จดทะเบียนสมรสและบริการงานของรัฐ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัท ในเครือ เซ็นทรัล กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

แถลงข่าว พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานแถลงข่าว “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

การประชุมสัมมนา พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

นปร. รุ่นที่ 7 ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พรบ.การอนุญาตฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เน้นราชการทำงานเร็ว ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงง่าย เร่งส่วนราชการเตรียมพร้อมเปิดศูนย์บริการร่วม
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ ในเวทีการประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่พึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558    
    
    
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6

Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption