หน้าหลัก ก.พ.ร. ไทย   |   Eng   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2557
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีผู้แทน อ.ก.พ.ร. และผู้ตรวจประเมินรางวัล ประกบด้วย นางรัชนี ชุนเจริญ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

ประชุม คณะทำงานปรับบทบาทและภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับบทบาท ภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 5/2557

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติสำนักงานประกันสังคม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ และ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ นำโดย นางสาววิริยาเนตรน้อย อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอนฯ และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัล ร่วมตรวจประเมิน ผลงานเรื่อง รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สำนักงาน ก.พ.ร. ผนึกกำลังรัฐ ร่วมเอกชน หาแนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. เล็งเห็นว่าการผลักดันยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใสเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญ

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัล PMQA 2557 ณ สำนักงาน พก.
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานในการตรวจประเมินรางวัล PMQA ปี พ.ศ. 2557 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นาย จาดุร อภิชาตบุตร และ นาย ชัยยุทธ กมลศิริสกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัล PMQA 2557

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 ฟังการบรรยาย บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8

ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2557

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Boardroom Magazine
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสาร Boardroom Magazine เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน

ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557

ก.พ.ร. เร่ง เดินหน้า ตรวจรางวัล PMQA 2557
เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานในการตรวจประเมินรางวัล PMQA พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นาย จาดุร อภิชาตบุตร รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และนาย ยันยงค์ คำบรรลือ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าตรวจประเมินรางวัล PMQA ปี พ.ศ.2557 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติจริง (site visit)

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ นำโดย นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2557
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2557 โดยมี นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ  • หนังสือเวียน
  • ดาวน์โหลด
  • เอกสารและสื่อ
  • วีดิทัศน์
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1201/1398-1473 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด และการสำรวจความพึงพอใจเรื่องการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว11 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว8 เรื่อง การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/279-354 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการจตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
bb