หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.2558 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีเปิดศูนย์บริการร่วม ในห้างสรรพสินค้า แห่งที่ 2
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point : G-Point) แห่ง
ที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2558

การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่8/2558

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 นายไพโรจน์ พรหมสาส์น สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นประธาน การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่8/2558

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของ
ส่วนราชการ ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ ด้านเศรษฐกิจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินเยี่ยมชมศูนย์ประสานด้านการลงทุน One Start One Stop Investment Center
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินเยี่ยมชมศูนย์ประสานด้านการลงทุน
One Start One Stop Investment Center หรือ OSOS พร้อมด้วย นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2558
ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4

ประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทาง
การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.

เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัด
ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผนแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการเตรียมจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ

การประชุม การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2016
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2016 โดยมี
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ฯ
สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th