หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
ในวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 โดย นายพงษ์อาจ ตรีวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาการณ์แทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

“ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน”
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA Fundamental Level) เพื่อให้เกณฑ์ฯ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ ก้าวไกลไปกับ Mobile Application”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ ก้าวไกลไปกับ Mobile Application” ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายโดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 11/2557
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 โดยมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

การจัดอบรมพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา : กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล”
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมพัฒนาข้าราชการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา : กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล” เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ ธนาคารโลก ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนในประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. คุณพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และ คุณงามเนตร สกุลสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดการประชุมการดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของประเทศไทย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับทีวีดิจิทัล NOW26 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดเวทีสัญจร “เวทีพลเมืองปฏิรูป” ครั้งที่ 9 วาระ “ปฏิรูประบบราชการไทย” เพื่อระดมความคิด ร่วมหาแนวทางปฏิรูประบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพ


ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการระดับสูงจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร “E-Governance and Local Government Delivery Innovations” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมี นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น เตรียมจัด การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในเดือนธันวาคม 2557

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมนานาชาติ International Conference 2014 ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN”
เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง Sapphire Suites ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมมือกับ World Bank และ OECD จัดการประชุมนานาชาติ International Conference 2014 ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
    
    
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption