หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
การประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมชี้แจงการรับสมัครรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการรับสมัครรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมคำนับ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เยี่ยมคำนับนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. เต็มเวลา ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมชี้เเจงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมชี้เเจงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี
ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. บันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1/255
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัด
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณครั้งที่ 11/2558 โดยมีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม

การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองกิจการองค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น เตรียมจัด การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2558

การประชุมเพื่อชี้แจงผลการอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงาน Doing Business 2016
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการการประชุมเพื่อชี้แจงผลการอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงาน Doing Business 2016 ของธนาคารโลก

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559 เพื่อสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่ จำนวน 40 คน

คณะผู้แทนรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย
ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

คณะผู้บริหารจากธนาคารโลกร่วมหารือเกี่ยวกับการให้บริการ ของหน่วยงานภาครัฐ Ease of Doing Business
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ก.พ.ร. ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารโลก    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th