หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ร่วมรับฟังความคืบหน้า โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ร่วมรับฟังรายงานการประชุมความคืบหน้าของโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้ายกระดับบริการจัดการภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึงความร่วมมือในการดำเนินการและร่วมขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้หารือกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต โดยเดินสายจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขอเชิญบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2557 โดยมีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2557

การประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลภาครัฐ 2557 ณ กรมบังคับคดี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีคณะผู้แทน อ.ก.พ.ร.

ประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ)
นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิด “การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ)” เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อนำไปปรับปรุงระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

การจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ร่วมกับกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดประชุม “เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค” ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยดำเนินการใน 4 ภาค

นปร.6 รับมอบเข็มตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. มอบเข็มตราสัญลักษณ์สำนักงาน ก.พ.ร. ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 33 คน จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 (นปร.6)

ก.พ.ร. ผสานกรมศุลกากรบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยาและนางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากร

หน.คสช. มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทบทวนความเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2557
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 57 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการลดขั้นตอนฯ พร้อมด้วยนางสาวจรรยา อักกะรังสี นางสาวฐาปณี พงษ์นุ่มกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 57 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการลดขั้นตอนฯ    
  
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

มติ ครม.และหนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption