หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในงานบริการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

การประชุมระดมความคิดเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จัด การประชุม “การระดมความคิดเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและงานแถลงข่าวร่วม
กับภาคเอกชน

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและงานแถลงข่าวร่วมกับภาคเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของระบบราชการ เนื่องจากเป็นวันที่ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ
พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
วันนี้ (20 กค.58) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รายการสดรายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS สัมภาษณ์รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
วันนี้ (20 ก.ค.58) เวลา 14.00 น. รายการสดรายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS สัมภาษณ์รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา) พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ให้กับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

สรุปมติ ข้อสั่งการสำคัญในการประชุม
คณะกรรมการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตามที่ประธานกรรมการการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ/กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดงานการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกฯ และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดงาน "การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ"

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ
ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โครงการ International Center for Development Communication (ICDC)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศ
บังคลาเทศ ที่เข้าร่วมอบรม

ประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
ครั้งที่ 2/2558

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ครั้งที่ 3/2558

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ
ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.    
    
    
  
      
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th