googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (หลักสูตร ป.ย.ป.) ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

OPDC1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
ครั้งที่ 2 / 2560

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 2 / 2560 ขึ้น โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธานอนุกรรมการ

OPDC1 รองนายกฯ สมคิดพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตาม
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายในการประชุมติดตามการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

OPDC1 อ.ก.พ.ร. ประมวลผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สู่การขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวัน 23 ก.พ. ที่ผ่านมา นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

OPDC1 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) เร่งส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ เดินหน้าผลิตนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หวังเป็นแรงขับเคลื่อนระบบราชการพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

OPDC1 การประชุม เรื่อง การจัดทำรายงาน Southeast Asian Government at a Glance
ในส่วนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงาน Southeast Asian Government at a Glance ในส่วนของประเทศไทย (SEA G@G)

OPDC1 รัฐบาลเตรียมความพร้อมหลักสูตร ป.ย.ป. หนุนผู้บริหารสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนวาระปฏิรูป
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ในฐานะประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และเลขานุการ ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ

OPDC1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

OPDC1 ข้าราชการสำนักงานศาลปกครองดูงาน
e-Learning ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ข้าราชการจากสำนักงานศาลปกครอง นำโดย นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง ได้มาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ของสำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมให้คำปรึกษา
การสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
โดยกองพัฒนาระบบราชการ 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และจังหวัดเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น

OPDC1 ผนึกกำลังภาครัฐสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์และสำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

OPDC1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และจังหวัดเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. กองพัฒนาระบบราชการ 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl6
HomeControl7  HomeControl8  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th