หน้าหลัก ก.พ.ร. ไทย   |   Eng   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. อวยพรสงกรานต์นายกรัฐมนตรี


สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมส่วนราชการและจังหวัด ตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หรือ Certified FL ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ส่วนราชการระดับจังหวัด

เลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะ ร่วมประชุม OECD ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส


ก.พ.ร. ผนึกกำลังภาคเอกชน ปรับกระบวนการขอใบอนุญาต/การอนุมัติเพิ่มศักยภาพแข่งขันของประเทศ


เลขาธิการ ก.พ.ร. บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารชั้นนำชาวไทยและญี่ปุ่น
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้บรรยายพิเศษ ในเรื่อง "แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร."

เดินหน้าจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขาธิการ ก.พ.ร. และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ CEO จาก Health Education England
Prof. Ian Cumming OBE, CEO Health Education England ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานด้านสาธารณสุขจากประเทศอังกฤษ ได้บรรยายในเรื่อง National Health Service โดยมี ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ.ร

Mr. Ulrich Zachau เข้าพบ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือถึงทิศทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบราชการ

การประชุมพิจารณาร่างคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย Ease of Doing Business ของธนาคารโลก
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักตามตัวชี้วัด Ease of Doing Business ทั้ง 10 ด้าน เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2557


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ

เลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย
เลขาธิการ ก.พ.ร. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมสัมมนา Fighting Corruption Blueprint 2014
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และนางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมการสัมมนา Fighting Corruption Blueprint 2014

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าเจรจานอกรอบ
สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด
(เจรจานอกรอบ)  • หนังสือเวียน
  • ดาวน์โหลด
  • เอกสารและสื่อ
  • วีดิทัศน์
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว2 เรื่อง โครงการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว6 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 เรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(จังหวัด)
หมายเหตุ : สำหรับเอกสาร สิ่งที่แนบมาด้วย 2 หากกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ต้องการไฟลด์ ให้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณคุณธรรม วัฒนา เบอร์ 02-356-9999 # 9968 คุณผัสสพร นภาวรรณ เบอร์ 02-356-9999 # 8899
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กลุ่มจังหวัด)
หมายเหตุ : สำหรับเอกสาร สิ่งที่แนบมาด้วย 2 หากกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ต้องการไฟลด์ ให้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณคุณธรรม วัฒนา เบอร์ 02-356-9999 # 9968 คุณผัสสพร นภาวรรณ เบอร์ 02-356-9999 # 8899
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1203.2/ว1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว24 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เรื่อง เลื่อนส่งผลการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ส่วนราชการ)
รายงานประจำปี 2554

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 94 ประจำเดือนมิถุนายน 2556

การประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การประชุมชี้แจงฯโดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปริมาณข้าว
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
    แบบรายงาน ปป.1   
    แบบรายงาน ปป.2
    แบบรายงาน Exit Report 
การประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาค วันที่ 7 พ.ค. 56
ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
«   »
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th