googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 เดินหน้าหารือการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ พร้อมเสนอนายกฯ 20 เม.ย. นี้
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการหารือจากการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ในหัวข้อ “นวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation)”

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มี
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน

OPDC1 ภาครัฐเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ เพิ่มอันดับ Doing Business
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าจัดประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ มุ่งดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย

OPDC1 การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

OPDC1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมการ์เด้น 1 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมีนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการ
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 หัวข้อ “นวัตกรรมภาครัฐ” ประเด็นย่อยเรื่อง “การปรับ mindset ของข้าราชการ"
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 หัวข้อ “นวัตกรรม
ภาครัฐ (Public Sector Innovation)”

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ การอำนวยความสะดวกฯ
ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและ
การประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560

OPDC1 การจัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป.1
กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 17 มีนาคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในกลุ่มย่อยที่ 2.4 นวัตกรรมภาครัฐ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม

OPDC1 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาศึกษา
ดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

OPDC1 ก.พ.ร. ร่วมมือรัฐ เอกชน ตั้งคณะทำงานพัฒนาบริการภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมร่วมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารราชการ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

OPDC1 การสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม

OPDC1 การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวายุภักดิ์ 4 กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl6
HomeControl7  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th