หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเรื่อง แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

การประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองพัฒนาระบบราชการ 2 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย หารือถึงแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าหารือถึงแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ครั้งที่ 3/2558

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ ครั้งที่ 3/2558

นายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการ สมัครรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ”

เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสมัครขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ.2558

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การบูรณาการการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 3/2558

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงและคลินิกให้คำปรึกษา: แนวทางการปรับปรุงบริการและ
การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงบริการและ การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) แก่ส่วนราชการ

ประชุมคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเขายายเที่ยง
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) “กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเขายายเที่ยง” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันปลูกป่า

เตรียมความพร้อมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนา
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ในภาคอีสาน ภาคกลางและภาคตะวันออก

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558    
    
    
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption