googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขององค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การปรับโครงสร้างและ อัตรากำลังส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมสัญจร รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมสายฝน อาคารเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราขวินิต สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมสัญจร "รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน" โดยช่วงเช้าของการจัดงานได้มีกิจกรรมทอล์คโชว์รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม
ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

OPDC1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 การประชุม อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ป.ย.ป. 1 นำเสนอผลงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ สำนักงาน ก.พ.ร. จัด
การประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมธนาคารโลก ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงการคลัง (นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์)
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เข้าร่วมการประชุม

OPDC1 นายกรัฐมนตรี มอบโอวาท นปร. รุ่น 9
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติราชการในอนาคต โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ณ ห้องรับรองสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 เจ้าหน้าที่จากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Provincial Councils and Local Government สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Public Sector Attitude and 21st Century Challengers in the Public Sector

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมธนาคารโลก ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 นายกรัฐมนตรีต้อนรับทีมวิจัยจากธนาคารโลก
ที่เข้ามาเก็บข้อมูลในไทย เพื่อประกอบการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ทีมธนาคารโลกได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งทีมธนาคารโลกประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Ulrich Zachau Country Director และทีมวิจัยในการจัดอันดับ Ease of Doing Business จากกรุงวอชิงตัน ดีซี

OPDC1 การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ  คณะทำงานที่ 9 ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 3/2560

OPDC1 การประชุมหารือ เพื่อเตรียมการความร่วมมือทางวิชาการ กับ OECD ด้านการส่งเสริมยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl6
HomeControl7  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl12  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th