หน้าหลัก ก.พ.ร. ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
การดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ ของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรื่องการดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น
เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แก่

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2559

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

ก.พ.ร. ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน
ต่อการให้บริการภาครัฐตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. จัด
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป.
คณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีม World Bank เข้าพบ
นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามรายงานผล Doing Business ของธนาคารโลก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสีม่วง
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ทีมวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) นำโดย Mr.Constantine Chikosi Acting Country Director for World Bank Thailand

การประชุมการติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับ
การกำหนดแนวทางวิธีการบูรณาการระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของราชการ
ฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2559

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการทบทวนภารกิจของส่วนราชการ
:  การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแนวทางการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแนวทางการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. รดน้ำขอพร
รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

วันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ด้านเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2559

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. รดน้ำขอพร  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th