หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน จำนวน 5 คน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. หารือแนวทางบูรณาการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ
นางกิตติยา คัมภัร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การบูรณาการ งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และการขอใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบ Biz Portal ระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจ

กรมบังคับคดี และ ก.พ.ร. นำ World Bank พบรองนายก หารือกฎหมายยกอันดับเป็นประเทศน่าลงทุน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นำ Mr. Mahesh Uttamchandani และผู้แทนจากธนาคารโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการปฏิรูปการบริการภาครัฐ ตามรายงานผล
Doing Business

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการบริการตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พบนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)  รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ OPDC in Brief เกี่ยวกับภาพรวมของสำนักงาน ก.พ.ร.

นปร. รุ่นที่ 10 เข้าพิธีสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
องค์สมเด็จพระปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมพิธีสักการะองค์สมเด็จ
พระปิยมหาราช โดยมีนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.

เลขาธิการ ก.พ.ร. พบ นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ ระบบราชการไทย : ปัญหาการพัฒนาและบทบาทของ นปร. ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
สำนักงาน ก.พ.ร.

ก.พ.ร. สานความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขยายจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 10 คน

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขออนุญาตของทางราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ก.พ.ร.จัดเวทีโชว์ผลงานการปรับปรุงบริการของรัฐตามรายงาน Doing Business
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดประชุมในหัวข้อ“การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-12.00น. โดยมีนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณครั้งที่ 6 /2559 โดยมีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ

ข้าราชการจาก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ศึกษาดูงาน
ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการสำนักงาน The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่  2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปริ้นซ์บอลลูน 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th