googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBanner of King711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

OPDC1 ก.พ.ร. จัดประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม
เรื่อง แนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 12.30 น.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 10. 00 น.
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี
นายปรีชา วัชราภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2559

OPDC1 เจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ที่เข้าร่วมaltอบรมหลักสูตร “Study Visit Program for Senior Official : 11th Policy Planning and Management Course” ของ ASEAN Institute of Technology (AIT) มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ

OPDC1 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาเกี่ยวกับวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2560 โดยมีมติให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560
เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

OPDC1 ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

OPDC1 ก.พ.ร.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
องค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559

OPDC1 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาระบบราชการไทย”

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการไทย จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ 2 ภาษา

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ
เรื่อง การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ 2 ภาษา

OPDC1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.
นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2559

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน และงบประมาณ ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2559

OPDC1 ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็น Government 4.0
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็น Government 4.0 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตินัม ประตูน้ำ โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

OPDC1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 4/2559

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl6
HomeControl7  HomeControl8  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ


Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th