หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ  (Doing Business)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00

สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินยืนยัน
ผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะทำงานตรวจประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินยืนยันผลการดำเนินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2559 (ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ”

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประกวด
“เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประกวด“เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” โครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้านทุจริต ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ
“การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กันยายน 2559

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” โดยมี ภารดา
ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เซนต์คาเบรียล ให้การต้อนรับ

การประชุมสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น”
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น” ณ โรงเรียนอัสสัมชันแผนกประถม เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วัยเด็กหรือเยาวชนและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่น

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเรื่อง
“ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558” ภาคเหนือ

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและ รับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหาร ในภาคราชการ รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ รุ่นที่ 9

การประชุม อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.ก.พ.ม.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
 6


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th