googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มกราคม 2560
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 การประชุมรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของ
ธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัด ปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่
(ร่างพระราชบัญญัติคน เข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัล
ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560

OPDC1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน
การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติได้ที่ www.opdc.go.th หรือ http://awards.opdc.go.th

OPDC1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://awards.opdc.go.th

OPDC1 การประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2017

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2017

OPDC1 การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2560

OPDC1 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการแก่คณะทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2559

OPDC1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl6
HomeControl7  HomeControl8  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th