หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
เตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา ด้านการบริหาร
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ดังนี้

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือร่วมกับ EABC และ JFCCT
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมหารือร่วมกับ European Association of Business and Commerce (EABC) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามถวายอาลัยรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามถวายอาลัยรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
นำโดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์กลางบริหารภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ
เพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ด้วยแบบคำขอแบบบูรณาการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบศูนย์กลาง
บริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกลุ่มวิชาการ ร่วมกับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

งานมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและผลักดันการการพัฒนาระบบราชการไทยและการบริหารราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การบริหารราชการยุคใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของฒ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นสำคัญ และมอบรางวัล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยในช่วงเช้า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ทำพิธีบูชาศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิด้านข้างธนาคารกรุงเทพ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการ ก.พ.ร.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีสาระสำคัญของประกาศฯ ดังนี้ “มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ IPv6 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 โดยมีนางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 14
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 14 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรม

ก.พ.ร. จัดสัมมนาขับเคลื่อนบริการภาครัฐสู่ความเป็นสากล พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 : Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานEna    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th