เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

แชร์หน้านี้

เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่
  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kitsงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kits)

  ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง


1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5

 

 


2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Idividual Scorecard)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3

 

 


3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5

 

 


4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5

 

 


5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5

 

 


6. ความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3

 

 


7. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5

 

 


8. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3

 

 

 

ชุดเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่


9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - Corporate Social Responsibility) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3

 

 


10. การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Governing by Network) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4

 

 


11. การตลาดสำหรับภาครัฐ (Marketting in Public Sector) 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3

 

 


12. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองกรค์การ เวอร์ชั้น 1.0 
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2

 

 

    รายชื่อวิทยากรต้นแบบตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ระยะที่ 4)


-วิชาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และวิชากำหนดชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)


-วิชาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

-วิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และวิชาความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free) 

-วิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และวิชาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

-วิชาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Government)