สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2555

แชร์หน้านี้

2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555

 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555 
 • หนังสือ "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • โปรแกรม Self Certificated FL ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด

  ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนราชการระดับจังหวัด 
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด 
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัด
 •     กรณีจังหวัดผ่าน Certified FL
           -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร
           -  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ. 2550
           -  แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จฯ
           -  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2550

     กรณีจังหวัดไม่ผ่าน Certified FL
           -  แบบฟอร์มที่ 1 แสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการฯ (หมวด 7)
           -  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการฯ (หมวด 7)
           -  แบบฟอร์มที่ 3 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร
           -  แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน
           -  แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จฯ

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (จังหวัด)
           -  การชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 •   สถาบันอุดมศึกษา
           -  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
           -  โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา
           -  แบบฟอร์ม
               -  แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
               -  แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 1- หมวด 7)
               -  แบบฟอร์มที่ 3  แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL)
               -  แบบฟอร์มที่ 4  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

  การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

  ความรู้เกี่ยวกับ PMQA

  ประมวลภาพกิจกรรมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี พ.ศ. 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555