สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2552

แชร์หน้านี้

2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
     - ส่วนราชการระดับกรม   (ฉบับสมบูรณ์)   
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด  (ฉบับสมบูรณ์) 
             ส่วนที่ 1
             ส่วนที่ 2
             ส่วนที่ 3
             ส่วนที่ 4
             ส่วนที่ 5
             ส่วนที่ 6
             ส่วนที่ 7
     - สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับสมบูรณ์)  

 • เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
       - ส่วนราชการระดับกรม ( วันที่ 28 พ.ย. 51)
       - ส่วนราชการระดับจังหวัด ( วันที่ 24 พ.ย. 51)
       - สถาบันอุดมศึกษา ( วันที่ 27 พ.ย. 51)

 •      แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2552 (แบบฟอร์ม 1-8) 
       - ส่วนราชการระดับกรม
       - ส่วนราชการระดับจังหวัด
       - สถาบันอุดมศึกษา

 •  การเปรียบเทียบผลการประเมินสถานะการดำเนินการปี 2551 ของหน่วยงานกับค่าเฉลี่ยในภาพรวม  
        - ส่วนราชการระดับกรม
        - ส่วนราชการระดับจังหวัด

 •  ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
        - ลักษณะสำคัญขององค์กร
        - หมวด 1 การนำองค์กร
        - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
        - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
        - หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
        - หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคล
        - หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
        - หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ

 •   แนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง (SP7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 •   ตัวอย่างแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 7 ของจังหวัด
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 14 รอบ 6 เดือน
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 12 รอบ 6 เดือน (จังหวัด)
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 
 •   เอกสาร Powerpoint การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 •   คำถามที่พบบ่อย แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 (สถาบันอุดมศึกษา) 
 •   คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนลักษณะสำคัญขององค์กร  
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 14 ส่วนราชการระดับกรม  
          - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ส่วนราชการระดับกรม 
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับจังหวัด  
          - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับจังหวัด
   
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย  
          - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับมหาวิทยาลัย