สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2551

แชร์หน้านี้

2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

 • วิทยากรเครือข่าย PMQA พ.ศ. 2551
 • วิดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 •  การอบรมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    
 •  คู่มือตัวชี้วัดกรม ปี 2551
 •  คู่มือตัวชี้วัดจังหวัด ปี 2551
 •  คู่มือตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551
 •  เอกสารประกอบการอบรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 •   การบริหารความเสี่ยง (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 •   แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 •   คำถามที่พบบ่อย  :  แนวทางการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA ปี  2551  (หนังสือเวียน ว 26/2551)
 • คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เวอร์ชั่น 1.0 
 •   คำอธิบายการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด ADLI 
 •   เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 18 ส.ค. 2551 โรงแรมรามากาเด้นส์ ก.ท.ม.
 •   เส้นทางองค์กรคุณภาพและการบริหารจัดการตามกรอบแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของ ร.พ.สงขลานครินทร์ องค์กรณ์ภาครัฐแห่งแรกฯ
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA กรม 
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA จังหวัด 
 •   โปรแกรมประมวลผล PMQA
 •  การชี้แจงรายเอียดการจัดส่งรายงานตัวชี้วัด PMQA ปี 2551

 • คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
 • แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
 • ระเบียบ ก.ธ.จ. พ.ศ. ๒๕๕๒
 • คู่มือหรือแนวทาง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย
 • ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
 • แผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • รายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางในการมอบรางวัลสำหรับการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานจากภายในและภายนอกประเทศ