ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2562

 

ธันวาคม 2562


19 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 2562


26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำจุ่ม ของสำนักงาน ก.พ.ร. และทำความสะอาดตักขยะและไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
6 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิดเอกสารรายงานการประเมินส่วนราชการจังหวัดและองค์กรมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 130 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2562


29 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำในบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
17 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 ตุลาคม 2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

10 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 9 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุกรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ตุลาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   กันยายน 2562


26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรับฝากเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11  อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง บริเวณภายนอก-ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (บริการไอคิวนิวส์คลิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร.
26 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ 11 คัน พร้อมพนักงานขับรถ
26 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
25 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
25 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 9 เครื่อง
24 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพัสดุเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 11 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำบัตรคล้องคอ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์สำหรับการใช้โปรแกรม จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Line Official Account - Basic Package 1 month จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

สิงหาคม 2562


28 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พื้นห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบสำเร็จรูปปิดทอง จำนวน 5 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 2562


30 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
15 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ถังเก็บล่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย เพื่อการจัดทำนโยบายด้านความซื่อตรงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยวิธีคัดเลือก
12 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 1 ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 2562


30 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟ และสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2562 โครงการ ปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
24 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
8 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง การเหมาบริการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 2562


29 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2562 โครงการจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
26 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
25 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟ และสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
3 เมษายน 2562 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
2 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผนังกั้นห้องสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 2562


19 มีนาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
18 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพแบบมาตรฐาน (Standard) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2562


25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการตรวจสอบสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรีกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน + 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 2562


29 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 3
15 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2562 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9
10 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9
7 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)