ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2565

ธันวาคม 256529 ธันวาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
29 ธันวาคม 2565

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2

19 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตห้องเก็บเสียงส่วนตัว (Acoustic Pod) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธันวาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
15 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Zoom Meeting Business Bundle 10 Licenses Annual 1 Year โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำวีดิทัศน์ สรุปผลการพัฒนาระบบราชการ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงช่องประตู ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง ๒.๐ : Strengths Finder 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 13 รายการ
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 13 รายการ
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 13 รายการ

ตุลาคม 256521 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
21 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 2
20 ตุลาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ประจาปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
20 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
20 ตุลาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ตุลาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 13 รายการ
10 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9
7 ตุลาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 256530 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงาน ก.พ.ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน แบบยืดหยุ่น (Flexible Time) เว็บไซต์องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และเว็บไซต์คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการคลาวด์ไดร์ฟสำหรับจัดเก็บและแชร์ไฟล์ สำหรับองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร.
27 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
23 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 Business Standard Corporate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
23 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ก.พ.ร.
23 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ สำนักงาน ก.พ.ร.
23 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 365 Business Basic Corporate สำหรับโปรแกรม Microsoft Team  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเสียงห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงาน ก.พ.ร.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษ A4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Cloud PBX  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งาน Line Official Account Basic Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
12 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบ 20 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตบแต่งสถานที่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบ 20 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. ครบรอบ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตบแต่งสถานที่ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทาสีช่องจอดรถอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 256531 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
25 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบรับรอง SSL/TLS Certificates-RapidSSL Wildcard DV -*.opdc.go.th ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรม Tableau จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 256526 กรกฎาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ก.พ.ร.
21 กรกฎาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 กรกฎาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 256527 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพแบบมาตรฐาน (Standard) จาก Shutterstock ดาวน์โหลดภาพได้เดือนละ 350 ภาพ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงาน ก.พ.ร.
2 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 256523 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 8 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง 2.0 : Strengths Finder 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงาน ก.พ.ร.
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ ๓ (Doing Business Phase 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน 256528 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการหน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาระบบราชการ 2

8 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 Business Basic-5 Month(s)-Corpo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เมษายน 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงาน ก.พ.ร.

มีนาคม 256530 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอปพลิเคชัน Mentimeter Software Basic จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับฝากเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงาน ก.พ.ร.
4 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อริบบอนสี YMCKO สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรยี่ห้อ HiTi รุ่น CS-200e โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งาน Line Official Account Basic Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรีกษาโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท HIP ATK Nasal Swab Home Use (20 Test/Box) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 256524 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
20 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประตูเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Float Valve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงาน ก.พ.ร.
14 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
13 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Zoom Meetig Busiess Bundle 10 Licenses Annual 1 Year โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง